Hapet gara për Drejtor të Përgjithshëm të Gardës së Republikës, kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

AKTUALITET


Ministria e Brendshme ka hapur garën për Drejtor të Përgjithshëm të Gardës së Republikës.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin kërkesën për aplikim, si dhe dokumentacionin shoqërues për kriteret e përgjithshme e të posaçme, brenda datës 26 Qershor 2024.


Disa nga kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët janë të ketë vetëm shtetësinë shqiptare; të ketë zotësi të plotë për të vepruar; të mos ketë marrë cilësinë e të pandehurit për kryerjen e një vepre penale, ose ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë e sigurimit personal; të mos ketë konflikt interesi në ushtrimin e detyrës; të mos jetë larguar nga puna më parë për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi në momentin e aplikimit.

Kriteret e posaçme që duhet të kenë kandidatët janë: të ketë përvojë pune jo më pak se 10 vjet në fushën e rendit ose sigurisë; të ketë përfunduar ciklin e dytë të arsimit të lartë në fushën e rendit ose sigurisë; të mos jetë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale; të jetë i pajisur me vërtetimin e besueshmërisë; të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë për të kryer detyrën./abcnews.al
Skip to toolbar