KPA shkarkim të formës së prerë për gjyqtarin e Gjykatës së Lartë

Më të fundit


Shkarkimi i gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, Admir Thanza është dhënë në formën e saj përfundimtare, pas apelimit të tij. Më herët Komisioni i Pavarur i Kualifikimit kishte shkarkuar gjyqtarin, pasi kishte fshehur një dëmin në Itali në vitin 1999.

Sot Kolegji i Posaçëm i Apelimit dha fjalën e tij përfundimtare duke mbajtur në fuqi vendimin e dhënë nga KPK. Në njoftimin e dhënë, KPA shkruan:


“Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit kryesuar nga Rezarta Schuetz, Ardian Hajdari relator dhe anëtarë Ina Rama, Luan Daci, Natasha Mulaj, sot, më datë 18.04.2019, shqyrtoi në dhomë këshillimi, çështjen (JR) nr.22/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Admir Thanza kundër vendimit nr.40, datë 17.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a”, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në mënyrë unanime, vendosi:

  1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 40, datë 17.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Admir Thanza.
  2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.”Skip to toolbar