Çfarë parashikon Kodi Zgjedhor për përbërjen e KZAZ-ve?

POLITIKË


Megjithëse nuk merr pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit, PD kërkon të përfaqësohet me komisionerë në KZAZ. Por kjo kërkesë është hedhur poshtë sot nga Komisioni Qëndror Zgjedhor. Por çfarë parashikon Kodin Zgjedhor, a ka të drejtë PD që të ketë komisionerët e saj në KZAZ?

Sipas nenit 29 në Kodit Zgjedhor, KZAZ-të përbëhen nga 7 anëtarë dhe sekretari: 2 anëtarë propozohen nga partia kryesore e shumicës parlamentare, dy anëtarë propozohen nga partia kryesore e opozitës parlamentare, një anëtar propozohet nga partia e dytë e shumicës parlamentare dhe një anëtar propozohet nga partia e dytë e opozitës parlamentare.


Megjithëse PD ka djegur mandatet e deputetëve, ajo vazhdon të ketë përfaqësues të saj në parlament ndaj dhe vazhdon të quhet parti parlamentare. Ndërkaq në Kod nuk është parashikuar se çfarë ndodh në rast se kjo parti vendos të mos marrë pjesë në zgjedhje dhe përderisa nuk ka një parashikim të tillë vazhdon të mbetet në fuqi neni 29.

Neni 29 i Kodit Zgjedhor

Përbërja e KZAZ-së

1. KZAZ-ja përbëhet nga 7 anëtarë dhe sekretari, të cilët emërohen nga KQZ-ja, sipas

procedurës së mëposhtme:

a) dy anëtarë propozohen nga partia kryesore e shumicës parlamentare, dy anëtarë

propozohen nga partia kryesore e opozitës parlamentare, një anëtar propozohet nga partia e

dytë e shumicës parlamentare dhe një anëtar propozohet nga partia e dytë e opozitës

parlamentare. Në rast se nuk arrihet baraspeshimi politik, sipas kësaj shkronje, grupi

përkatës kompensohet me kandidaturat e partisë kryesore deri në baraspeshimin politik

shumicë-opozitë;

b) anëtari i shtatë propozohet në gjysmën e KZAZ-ve nga partia e parë e shumicës

parlamentare, kurse gjysma tjetër nga partia e parë e opozitës parlamentare, sipas kritereve

objektive të bazuara në:

 i) përzgjedhjen rastësore;

ii) shpërndarjen e barabartë në territorin zgjedhor;

c) sekretari i KZAZ-së duhet të jetë jurist dhe propozohet nga partia, e cila propozon

zëvendëskryetarin e KZAZ-së;

ç) 30 për qind e anëtarëve të propozuar përkatësisht nga partia më e madhe e

shumicës dhe partia më e madhe e opozitës, në shkallë vendi, duhet të jenë nga secila gjini.

2. Kryetari dhe zëvendëskryetari i KZAZ-së zgjidhen nga KQZ-ja, me propozim të

KZAZ-së. Në KZAZ-të ku anëtari i shtatë i përket partisë kryesore të shumicës parlamentare,

kryetar zgjidhet njëri nga anëtarët e KZAZ-së, përfaqësues i partisë kryesore të shumicës

parlamentare, kurse në gjysmën tjetër zgjidhet njëri nga anëtarët e KZAZ-së, përfaqësues i

partisë kryesore të opozitës parlamentare. Zëvendëskryetari është i përkatësisë politike të

kundërt me kryetarin.

3. Anëtarët e KZAZ-së nuk punojnë me kohë të plotë. KQZ-ja përcakton orarin e punës

së KZAZ-së gjatë periudhës së zgjedhjeve dhe jashtë saj. Për punën e kryer anëtarët

përfitojnë shpërblim në masën e përcaktuar me vendim të KQZ-së.

4. Renditja e partive për efekt të ndarjes së vendeve në KZAZ, sipas përcaktimeve të

këtij neni, bëhet mbi bazën e numrit të mandateve që ka fituar partia politike nga zgjedhjet

pararendëse për Kuvendin. Në rastin e zgjedhjeve vendore, renditja përcaktohet mbi bazën

e numrit të votave të fituara në shkallë vendi për këshillat vendorë në zgjedhjet pararendëse

nga partitë parlamentare.

Në rast se dy ose më shumë parti kanë të njëjtin numër mandatesh dhe nuk është e

mundur të përcaktohet partia përfituese, renditja e tyre përcaktohet mbi bazën e numrit të

votave të fituara në shkallë vendi. Nëse dy ose më shumë parti kanë të njëjtin numër votash,

renditja përcaktohet nga KQZ-ja me short.

5. Nëse partitë politike të shumicës parlamentare dhe të opozitës parlamentare, që

kanë të drejtë të paraqesin kandidatura për KZAZ, nuk e ushtrojnë këtë të drejtë në afatin e

përcaktuar në pikën 2 të nenit 28 të këtij Kodi, kjo e drejtë u kalon automatikisht partive që

vijnë në radhë me numër vendesh në Kuvend pas të parave, brenda grupimit përkatës. Kur

kjo nuk është e mundur, propozimet bëhen sipas pikës 1 shkronja “a” të këtij neni. Nëse

edhe këto parti nuk propozojnë anëtarë, KQZ-ja emëron kryesisht anëtarët e KZAZ-së deri

në plotësimin e numrit të nevojshëm të anëtarëve për vendimmarrje.

Anëtarët e emëruar kryesisht qëndrojnë në detyrë deri në emërimin e anëtarëve të

propozuar nga partitë politike, sipas këtij neni. Zëvendësimi duhet të kryhet jo më vonë se 30

ditë nga dita e zgjedhjeve. Në rastin e zgjedhjeve të parakohshme, zëvendësimi kryhet jo

më vonë se 5 ditë nga dita e zgjedhjeve. Procedurat për përzgjedhjen dhe trajnimin e

shtetasve që mund të emërohen kryesisht përcaktohen nga KQZ-ja me udhëzim të veçantë.

6. Në rastet e zgjedhjeve të pjesshme ose të parakohshme, KZAZ-ja ngrihet jo më

vonë se 10 ditë nga data e nxjerrjes së dekretit të Presidentit për caktimin e datës së

zgjedhjeve.

7. Kur vendi i një anëtari të KZAZ-së mbetet vakant, ai plotësohet në përputhje me

rregullat e parashikuara në këtë nen brenda 15 ditëve nga data e krijimit të vakancës. Gjatë

periudhës së zgjedhjeve, vendet vakante plotësohen brenda 3 ditëve.

8. Kur vendi i një anëtari ose sekretarit të KZAZ-së mbetet vakant në ditën e

zgjedhjeve, propozimi në KQZ duhet të dorëzohet jo më vonë se 3 orë nga çasti i krijimit të

vakancës. Në rast se subjektet me të drejtë propozimi nuk propozojnë kandidaturë në KQZ,

kjo e drejtë i kalon partive politike të të njëjtit grupim që vijnë pas tyre në Kuvend për nga

numri i vendeve të fituara në Kuvend në zgjedhjet pararendëse. Nëse edhe këto parti nuk

propozojnë anëtarë, KQZ-ja emëron kryesisht anëtarët e KZAZ-së deri në plotësimin e

numrit të nevojshëm të anëtarëve për vendimmarrje
Skip to toolbar