Çela raporton në KLP: Mungojnë 123 prokurorë. Problematike ngarkesa e punës

AKTUALITET


Ngarkesa e lartë e punës, zbatimi i hartës së re gjyqësore dhe numri i ulët i prokurorëve kanë qenë disa nga problematikat që kryeprokurori Olsian Çela raportoi para Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Gjatë veprimtarisë së Prokurorisë së Përgjithshme në 2023, Çela tha se problematika kryesore ngarkesa e lartë e punës dhe numri i ulët i prokurorë për shkak të vetingut.


“Prokuroritë vijojnë të përballen me sfida dhe problematika në menaxhimin e ngarkesës së lartë të punës por edhe në nivelin jo të kënaqshëm të koordinimit dhe rolit aktiv të drejtuesve. Një problem konstant për drejtuesit mbetet organizimi dhe mbikëqyrja e punës së oficerëve të policisë gjyqësore, ku duhet theksuar se roli i tyre është i zbehtë dhe pasiv. Roli pasiv i drejtuesve në këtë aspekt ndikon në performancën e zyrave që ata drejtojnë dhe ndihet nevojë për një qasje më dinamike prej tyre në të ardhmen”, tha Çela

Kryeprokurori Çela tha se në rang vendi janë 198 prokurorë në total nga 321 që duhet të jenë dhe kjo mungesë prej 123 prokurorësh ka sjellë mbingarkesë të dosjeve që një prokuror duhet të shytojë. Në bazë të dosjeve të regjistruara gjatë 2023 me numrin aktual të prokurorëve rezulton se çdo prokuror në rang vendi duhet të shqyrtojë 136 procedime penale.

“Në vitit 2023 numri faktik i prokurorëve në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm ka qenë 198 (përfshirë dhe emërimet në korrik të 26 magjistratëve të rinj). Ky tregues evidenton strukturën faktike me 62 % të prokurorëve kundrejt numrit organik prej 321 prokurorësh dhe mungesën e 38 % të numrit të prokurorëve. Mesatarja e çështjeve të regjistruara gjatë vitit 2023 në raport me numrin faktik të prokurorëve në prokuroritë e shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm në rang vendi, rezulton të jetë 136 procedime penale për çdo prokuror, një nga treguesit që nevojitet të mbahet në konsideratë për shpërndarjen e balancuar e numrit të prokurorëve në rang vendi”, tha Çela.

Në vitin 2023 janë trajtuar 55253 kallëzime ose 9.4 % më pak krahasuar me 2022. Sipas Çelës numrin më të lartë të kallëzimeve të regjistruar e ka Tiranë me 8463 të tilla dhe më të ulët e ka Dibra me 556 kallëzime.
Skip to toolbar